top of page

כנס נוירובלסטומה ישראל – לוחות זמנים

הגעה והתכנסות

15:00 -15:30

דברי פתיחה 

עינת דדו בראליה

15:30-15:40

חוסן נפשי

אריק זאבי

15:40-16:40

הפסקה

16:40-17:00

עתיד הטיפול והמעקב - CAR-T

ד"ר פרנצ'סקה דל בפאלו

17:00-17:30

סקירת הטיפולים הזמינים בישראל 

ד"ר שפרה אש

17:30-18:00

נוגדנים

ד"ר איריס פריד

18:00-18:15

הפסקה

18:15-18:30

השתלות מח עצם

ד"ר דרור רביב

18:30-18:50

ALK 

ד"ר אסתר ברקו

18:50-19:00

עתיד הטיפול והמעקב - ביופסיה נוזלית 

ד"ר אסתר ברקו

19:00-19:20

פאנל שאלות - תשובות

19:20-19:50

דברי סיכום 

עינת דדו בראליה

19:50-20:00

bottom of page